Bases legals

1. ENTITAT ORGANITZADORA

L’ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE PLÁTANO DE CANARIAS (ASPROCAN) (d'ara en avant ASPROCAN o entitat organitzadora), domiciliada a C/ Milicias de Garachico, núm. 1. Edificio Hamilton, planta 7ª, oficina 78. CP 38002 Santa Cruz de Tenerife, amb CIF G38376315, els estatuts de la qual estan registrats a l'Oficina Depositària d'Estatuts d'Associacions Empresarials i Sindicals, amb el núm. 144/3, organitza el torneig denominat “La Liga Saludable de Plátano de Canarias” (d'ara en avant, La Liga Saludable).

La Liga Saludable (a partir d’ara també el torneig) es regix i es desenvolupa segons els termes i les condicions detallats en estes bases legals (a partir d’ara, les bases).

La Liga Saludable de Plátano de Canarias és un programa finançat per la Unió Europea. Les opinions i els punts de vista expressats només comprometen l’autor o autors i no reflectixen necessàriament els de la Unió Europea ni els del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Ni la Unió Europea ni l'autoritat atorgant poden ser-ne considerats responsables.

2. OBJECTE

La Liga Saludable de Plátano de Canarias és un torneig en format digital que té per objectiu fomentar l'adquisició de coneixements sobre l’alimentació equilibrada en l’alumnat de segon cicle d'Educació Primària (3r i 4t) i 3r cicle d'Educació Primària (5é i 6é).

Es tracta d'una experiència immersiva amb un format innovador perquè combina el millor d'un joc d’escapada (reptes i desafiaments) amb els beneficis que oferix un contingut digital interactiu (les aventures gràfiques). Esta experiència es basa en les metodologies de ludificació, aprenentatge cooperatiu i aprenentatge basat en projectes, i connecta amb els xiquets i xiquetes per a reforçar-los els coneixements següents:

 1. Les característiques d'una alimentació equilibrada.
 2. La relació entre alimentació, activitat física i salut.
 3. Com s’agrupen els aliments segons les propietats nutricionals que tenen.
 4. Com es diferencien els aliments de consum diari dels de consum ocasional.
 5. Com es pot incrementar el consum de fruita i hortalisses.
 6. Com podem saber quins productes són de temporada i de proximitat.
 7. Com ens conscienciem sobre el balafiament d'aliments i la repercussió que té sobre el planeta.

La Liga Saludable treballa les competències següents:

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA I COMPETÈNCIA EN CIÈNCIA, TECNOLOGIA I ENGINYERIA (STEM)

 • STEM2. Usa el pensament científic per a entendre i explicar els fenòmens que ocorren al seu voltant, confia en el coneixement com a motor de desenvolupament, es fa preguntes, comprova hipòtesis mitjançant l'experimentació i la indagació i empra eines i instruments adequats.
 • STEM5. Emprén accions fonamentades científicament per a promoure la salut física i preservar el medi ambient. Aplica principis d'ètica i seguretat en la realització de projectes per a transformar l’entorn pròxim de manera sostenible. Valora la repercussió global que tenen i practica el consum responsable.

COMPETÈNCIA DIGITAL (CD)

 • CD2. Gestiona i aprofita l’entorn personal digital d'aprenentatge per a construir coneixement mitjançant estratègies de tractament de la informació i l'ús d’eines digitals, entre les quals selecciona i configura la més adequada segons la tasca i les seues necessitats d'aprenentatge permanent.

COMPETÈNCIA PERSONAL, SOCIAL I D'APRENDRE A APRENDRE (CPSAA)

 • CPSAA2. Entén els riscos per a la salut relacionats amb factors socials, consolida estils de vida saludable físicament i mentalment.
 • CPSAA4. Fa autoavaluacions sobre el seu procés d'aprenentatge en què busca fonts fiables per a validar, sustentar i contrastar la informació i per a arribar a conclusions rellevants.

COMPETÈNCIA CIUTADANA (CC)

 • CC4. Entén relacions sistèmiques d'interdependència, ecodependència i interconnexió entre actuacions locals i globals i adopta, de manera conscient i motivada, un estil de vida sostenible i ecosocialment responsable.

La Liga Saludable va dirigida a l'alumnat de segon cicle d'Educació Primària (3r i 4t) i tercer cicle d'Educació Primària (5é i 6é) del conjunt dels centres educatius, públics, privats i concertats d'Espanya.

La inscripció en el torneig la gestiona directament el docent de cada aula que vulga participar en La Liga Saludable, d'acord amb el contingut de la clàusula 5.

Per tant, tenen la condició de participants les aules de segon cicle d'Educació Primària (3r i 4t) i tercer cicle d'Educació Primària (5é i 6é) dels centres educatius esmentats.

3. CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ

Sobre la base del contingut anterior s'establixen dos categories de participació:

 • A: 3r i 4t d'Educació Primària
 • B: 5é i 6é d'Educació Primària

4. ÀMBIT TEMPORAL

El període de participació en La Liga Saludable de Plátano de Canarias va del 16 d'octubre del 2023 al 15 de març del 2024 a les 23.59 h. No obstant això, el període d'inscripció estarà obert telefònicament a partir de l'11 de setembre del 2023:

El torneig es podrà jugar en tres rondes:

 • RONDA 1: del 16 d'octubre al 30 de novembre del 2023.
 • RONDA 2: de l'1 de desembre del 2023 al 31 de gener del 2024.
 • RONDA 3: de l'1 de febrer al 15 de març del 2024.

5. ÀMBIT TERRITORIAL

L'àmbit territorial del torneig és tot el territori nacional espanyol.

6. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Pot participar en La Liga Saludable l'alumnat de segon cicle d'Educació Primària (3r i 4t) i tercer cicle d'Educació Primària (5é i 6é) del conjunt de tots els centres educatius, públics, privats i concertats d'Espanya

La participació en La Liga Saludable és gratuïta, voluntària i requerix observar i complir els requisits que s’indiquen a continuació:

 1. La inscripció en La Liga Saludable pot fer-se accedint a la web del programa, ligasaludable.platanodecanarias.es (d'ara en avant, la web). En este cas, el/la docent ha d’emplenar tots els camps requerits en el formulari de registre i acceptar, mitjançant la marcació de les caselles habilitades a este efecte, les bases legals del torneig, la política de privacitat i la política de cookies de la web. Finalment, el/la docent ha de confirmar el procés de registre.

  La inscripció al torneig també es pot fer per via telefònica a través del número 910 78 43 24, si bé continua sent preceptiva l'acceptació expressa de les clàusules esmentades en el paràgraf anterior a través de la web. El número de telèfon també està disponible per a aclarir tota mena de dubtes i fer suggeriments. El docent o la docent també pot posar-se en contacte amb nosaltres per correu electrònic escrivint a: ligasaludable@programaeducativo.es o a través del formulari disponible en la secció de Contacte a la web del programa.

  Després del registre, cada docent obté un nom d’usuari i una contrasenya que li permet accedir a la seua àrea privada. Una vegada dins de l’àrea privada, els docents poden consultar i modificar les dades de registre, modificar contrasenyes, gestionar aules i accedir al joc i als enllaços per als alumnes.

  Cada docent pot inscriure al torneig una aula o més d’una.

 2. Una vegada feta la inscripció al torneig en els termes indicats en l'apartat anterior (1), el docent o la docent ha de compartir un enllaç amb cadascuna de les aules perquè puguen accedir al joc. Així doncs, es crea un enllaç únic per cada aula i és el mateix per a tots els alumnes de la classe.
 3. A través d'este enllaç, els alumnes poden accedir a la pantalla d'inici del joc, on han d'identificar-se a través del seu número de llista a l'aula.
 4. Serà requisit necessari que en cadascuna de les aules inscrites participi almenys el 50% dels alumnes.

7. MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ

El torneig es basa en un joc educatiu en forma d'aventura gràfica. Les aules han d'acumular punts per a ser les primeres en la classificació i optar als premis descrits en estes bases.

Per a participar-hi, el docent o la docent ha de seguir el procediment detallat en la base anterior.

Aventures educatives

El torneig es basa en cinc aventures educatives interconnectades que es publicaran el 16 d'octubre. Un requisit necessari és completar per ordre cada aventura educativa a fi de desblocar la següent. Les aventures educatives que componen el torneig són les següents:

 • Aventura 1. Abans que passara tot.
 • Aventura 2. Desdejuni.
 • Aventura 3. Hora del pati.
 • Aventura 4. El menjador.
 • Aventura 5. Excursió al platanar.

Cada estudiant ha de participar-hi de manera individual (a classe o a casa). Encara que no hi ha un temps màxim per a completar les aventures, com més prompte complete l’aventura, més gran serà la puntuació obtinguda. Es puntua sobre la base de minuts, segons i mil·lisegons.

Per cada aventura educativa completada, els alumnes adquirixen punts per a la seua aula.

Puntuació

Com més poc temps es tarde a completar les aventures educatives, més punts es guanyen.

Cada aventura oferix l'opció d'aconseguir punts extra si l’estudiant captura els dos (2) adhesius (stickers) ocults en cada escenari.

Si l’estudiant ha superat l'escenari corresponent i vol tornar a jugar-hi perquè no ha trobat els adhesius ocults o perquè vol millorar la puntuació, pot tornar a jugar-hi tantes voltes com vulga. Al final de cada aventura s'obté una puntuació. En el cas que un alumne jugue unes quantes vegades a la mateixa aventura, es conserva la millor puntuació obtinguda.

La puntuació total d'un alumne és la suma total de punts de les cinc aventures.

Classificació

Els docents representants de l'aula o de les aules poden consultar la informació següent en l'àrea privada de la web:

 • Puntuació per aula i ronda.
 • Puntuació de cada estudiant per ronda.

Els guanyadors per ronda i categoria són designats automàticament pel nombre total de punts obtinguts al llarg de la ronda. I l’aula guanyadora és la que millor puntuació haja obtingut.

Els guanyadors del premi final són designats sobre la base de la millor puntuació obtinguda per ronda al llarg de les tres rondes. És a dir, si una aula només ha jugat una ronda, es té en compte esta puntuació. Si ha jugat dos rondes, es té en compte la millor puntuació de les dos rondes. I si una aula ha jugat durant les tres rondes, es té en compte la millor puntuació obtinguda en una d'eixes tres rondes. Els guanyadors finals s’anunciaran entre el 18 i el 19 de març del 2024.

Selecció de guanyadors

Els guanyadors seran designats automàticament pel nombre total de punts obtinguts en la classificació. En cas que hi haja empat en la puntuació obtinguda en la classificació, guanya l’aula que abans haja obtingut esta puntuació.

Segons la posició en la classificació, els participants poden obtindre un dels premis descrits en la base següent.

Qualsevol acte dirigit a modificar els resultats de les classificacions de puntuació que puga considerar-se fraudulent, perquè incomplisca les bases legals ací presentades o se les salte, pot ser motiu de desqualificació del torneig.

En cas que una de les rondes sigui guanyada per una aula d'un centre o escola pertanyent a un centre rural agrupat o CRA (també denominats en altres comunitats autònomes zona escolar rural, ZER; centre públic rural, CPR; col·lectiu d'escoles rurals, CER), el premi serà lliurat a l'escola completa al qual l'aula participant pertany.

Així mateix, en cas que una aula d'una escola pertanyent a un centre rural agrupat o CRA, obtingui el premi final, aquest premi serà lliurat al CRA al qual l'escola pertany.

Així mateix, en cas de sospita fundada, si ASPROCAN té indicis que la participació o la puntuació obtinguda s’ha alterat o s’ha obtingut de manera fraudulenta, l'entitat organitzadora es reserva el dret d’eliminar eixa participació i, si és el cas, de retirar el premi.

8. PREMIS

PREMIS FINALS PER A DOCENTS

 • Una caixa d'experiències valorada en 300 € per al docent o la docent amb més alumnes participants. Es consideren participants els alumnes que completen les cinc aventures educatives.
 • Una caixa d'experiències valorada en 300 € a sortejar entre els docents l’alumnat dels quals haja jugat almenys una partida. El sorteig es farà entre tots els docents registrats l'alumnat dels quals haja jugat almenys una partida.

PER A L’AULA

 • Dos premis valorats en 300 € (més l'IVA corresponent) per a gaudir d'una experiència educativa amb l'aula: un premi (1) per a la categoria A i un premi (1) per a la categoria B que s'atorgarà a l'aula que més punts haja aconseguit per ronda. En total se n'atorgaran dos per ronda durant tres rondes. Els temps de joc que es tenen en compte són els següents:

  • RONDA 1: del 16 d'octubre al 30 de novembre del 2023.
  • RONDA 2: de l’1 de desembre del 2023 al 31 de gener del 2024.
  • RONDA 3: de l’1 de febrer al 15 de març del 2024.

  Estos premis no es poden baratar per diners en metàl·lic i ASPROCAN assumix la despesa màxima prevista contra factura emesa a nom de l'agència The Modern Kids and Family, assignada per ASPROCAN per a gestionar este torneig.

 • Dos premis finals valorats en 3.000 € (més l'IVA corresponent) que combinen esport i experiència per a les dos aules (una per cada categoria) que més puntuació hagen obtingut al llarg del torneig. Estos dos premis consistiran en:

  • Un lot de material esportiu valorat en 2.000 € (més l'IVA corresponent) a triar entre quatre opcions.

   A) LOT JOC

   B) LOT PILATES

   C) LOT BOXA

   D) LOT MIX

   *No es pot triar el contingut del lot.

   *Els lots es posaran a la disposició dels docents de les aules guanyadores quan es comunique la resolució de guanyadors.

  • Una experiència per a l'aula valorada en 1.000 € (més l'IVA corresponent). Este premi no es pot baratar per diners en metàl·lic, i ASPROCAN assumix la despesa màxima prevista contra factura emesa a nom de l'agència The Modern Kids and Family, designada per ASPROCAN per a gestionar este torneig.

*Tant el lot com l'experiència s’han de triar en el període d'una setmana a partir de la comunicació dels guanyadors finals el mes de març. Així mateix, l'adquisició d'estos premis, que durà a terme l'agència responsable de gestionar el torneig, ha d'efectuar-se en este mateix marge de temps.

L'entitat organitzadora comunicarà convenientment als guanyadors el procediment de selecció i lliurament dels premis.

Els premis no poden ser en cap cas objecte de barata per diners en metàl·lic, ni d’alteració o compensació a petició dels guanyadors.

ASPROCAN es reserva el dret de no entregar el premi corresponent als qui defrauden, alteren o inutilitzen el bon funcionament i el transcurs normal de La Liga Saludable o tracten de fer-ho.

Si per alguna circumstància els guanyadors del premi en la categoria corresponent decidixen no acceptar el premi, han de formalitzar esta renúncia per escrit, acció que comporta la pèrdua de tots els drets derivats del premi.

Una vegada efectuada l’entrega dels premis, es considera que ASPROCAN ha complit les obligacions assumides, de conformitat amb el que es disposa en estes bases, i els guanyadors renuncien a qualsevol reclamació posterior.

9. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEUES DADES?

L’entitat responsable és ASPROCAN, domiciliada a C/ Milicias de Garachico, núm. 1. Edificio Hamilton, planta 7 - oficina 78. CP 38002-Santa Cruz de Tenerife, amb CIF G38376315. Els estatuts d’ASPROCAN estan registrats a l'Oficina Depositària d'Estatuts d'Associacions Empresarials i Sindicals amb el número 144/3.

B. COM OBTENIM LES TEUES DADES PERSONALS?

ASPROCAN tracta les dades que ens facilites amb motiu de la inscripció i participació en La Liga Saludable, com també les dades generades en el desenvolupament d'esta activitat.

C. PER A QUÈ TRACTEM LES TEUES DADES PERSONALS I AMB QUINA LEGITIMACIÓ?

El tractament de les teues dades personals perseguix les finalitats següents:

 • Gestionar i tramitar la participació en La Liga Saludable, la qual cosa inclou:

  • El desenvolupament i normal funcionament de La Liga Saludable segons el que es preveu en estes bases.
  • La comunicació dels guanyadors.
  • L’entrega dels premis en cas de ser guanyador del torneig d'acord amb el que s'establix en estes bases i el compliment de les possibles obligacions tributàries.
 • En cas de ser guanyador del torneig:

  • Donar a conéixer l'existència i el resultat d'este torneig a través de la publicació dels guanyadors a la web del programa, a la pàgina web de PLÁTANO DE CANARIAS, al butlletí que es remet als inscrits en La Liga, com també en qualsevol dels mitjans de comunicació que PLÁTANO DE CANARIAS considere oportuns (incloent-hi les seues pròpies xarxes socials).
  • Fer activitats publicitàries, promocionals o de màrqueting relacionades amb La Liga Saludable en qualsevol mitjà (per exemple, ràdio, anuncis, cartells, fullets, etc.).

La base jurídica que legitima el tractament indicat és el consentiment atorgat pel mateix participant, l'execució d’estes bases i el compliment de la normativa tributària.

D. DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES TEUES DADES?

Les dades personals obtingudes en participar en La Liga Saludable es conserven durant el temps necessari per a complir les finalitats indicades en l'apartat C anterior.

Una vegada complides les finalitats esmentades, les dades queden blocades, tal com disposa la normativa de protecció de dades, cosa que vol dir que només estan disponibles per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o a sol·licitud de jutges i tribunals, del Ministeri Fiscal o de les administracions públiques competents durant els terminis de prescripció legal (amb caràcter general, cinc anys, que és el termini de prescripció de les accions personals). Transcorreguts estos terminis, les dades s’eliminen.

E. QUINS SÓN ELS TEUS DRETS?

Les persones que participen en La Liga Saludable poden exercir respecte a les seues dades els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament de les dades i portabilitat, mitjançant comunicació dirigida al correu electrònic baja@platanodecanarias.net, en què cal indicar el dret que es vol exercir i al qual cal adjuntar una còpia del DNI o document identificador vàlid. Així mateix, els qui participen en La Liga Saludable, en cas que consideren que s’han vulnerat els seus drets, tenen dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

10. ÚS DE LA IMATGE DELS GUANYADORS

Mitjançant l'acceptació d’estes bases, els mestres/docents es comprometen, mitjançant el document que l'entitat organitzadora els facilite amb esta finalitat, a obtindre dels representants legals o tutors dels guanyadors del torneig el consentiment a fi que ASPROCAN puga:

 1. Captar, per mitjà del seu personal o de terceres persones físiques o jurídiques contractades amb esta finalitat, les imatges del menor a través de fotografia o vídeo durant l'acte d’entrega de premis, si s’escau.
 2. Dur a terme la reproducció, la distribució, el tractament i la publicació, en qualsevol tipus de suport o mitjà de comunicació, de les imatges esmentades en l'apartat (1) anterior amb la finalitat de donar a conéixer els guanyadors i els resultats de La Liga Saludable.

Esta autorització es considera concedida de manera gratuïta, sense cap limitació geogràfica ni temporal.

11. RESPONSABILITAT

ASPROCAN es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, estes bases en cas de causa justificada o per motius de força major, sense assumir cap responsabilitat per esta modificació, i es compromet a comunicar tan prompte com puga les noves condicions de participació en la mateixa forma i mitjans que els emprats per a estes bases.

ASPROCAN queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguen ocórrer per la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat en el funcionament dels servicis mitjançant els quals es participa en La Liga Saludable i, en particular, encara que no de manera exclusiva, els problemes o fallades tècniques en la línia telefònica, en els sistemes informàtics, en els servidors, en el programari o error de qualsevol missatge de correu electrònic enviat a l'adreça de contacte inclosa a la web.

12. NUL·LITAT

Si alguna previsió d’estes bases és declarada, en tot o en part, nul·la o ineficaç, esta nul·litat o ineficàcia afecta només eixa disposició o la part de la disposició que siga nul·la o ineficaç, i en totes les altres coses subsistix la resta de les bases. Esta disposició o la part de la disposició afectada es considera no posada, llevat que, pel fet de ser essencial a estes bases, haja d'afectar-les de manera integral.

13. FISCALITAT DELS PREMIS

D'acord amb la normativa vigent, l’entrega dels premis superiors a 300 euros per part de ASPROCAN constituïx una retribució en espècie subjecta a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) del perceptor, retribució sotmesa, si és el cas, a l’obligació corresponent d'ingrés a compte per part del pagador, d'acord amb el que s'establix en l'article 75 del Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març.

Correspon a ASPROCAN la pràctica de l'ingrés a compte aplicable, si és el cas, la quantia del qual és assumida per ASPROCAN com a major import de la retribució pactada.

14. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en La Liga Saludable requerix l'acceptació expressa de les bases publicades a la web.

ASPROCAN es reserva el dret de desqualificar els participants que les incomplisquen i, especialment, qualsevol participació que vaja en contra d'estes bases.

La simple participació en La Liga Saludable comporta l'acceptació plena i incondicional d’estes bases, la subjecció a la normativa fiscal que, si és el cas, siga d’aplicació obligatòria, com també la submissió expressa a les decisions interpretatives que l'entitat organitzadora faça de les bases respecte a qualsevol qüestió derivada de La Liga Saludable.

Si algun participant manifesta que no accepta les bases d’este torneig o una part de les bases, independentment de quan ho manifeste, comporta que queda exclòs de participar en el programa i ASPROCAN queda alliberada de qualsevol compromís adquirit amb este participant.

Qualsevol acte per a modificar els resultats de les classificacions de puntuació que puga considerar-se fraudulent, perquè incomplisca o se salte les bases legals ací presentades, pot ser motiu de desqualificació del torneig.

15. DEPÒSIT DE LES BASES DAVANT DE NOTARI

Estes bases legals amb les quals es desenvolupa esta promoció seran depositades dins del termini i en la forma corresponent davant del notari de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Madrid, Miguel Ruiz-Gallardón, amb domicili professional al carrer Núñez de Balboa, núm. 54, baixos. 28001 Madrid - Espanya

16. LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR

Esta promoció es regix per la legislació espanyola vigent.

Tots els conflictes que se susciten en aplicació d’estes bases i en cas de divergència entre els participants i la interpretació d’estes bases per ASPROCAN, s’han de resoldre als jutjats i tribunals de Santa Cruz de Tenerife, sense perjudici del fur que per llei puga correspondre a l'usuari o consumidor.