Bases legals

Anexo 1ª modificación Bases Legales, fecha de publicación 27/05/2021

Al amparo del apartado 10 de las Bases Legales reguladoras del Concurso denominado “La Liga Saludable de Plátano de Canarias” (en adelante, “La Liga Saludable”) publicadas en la web https://www.ligasaludable.platanodecanarias.es, ASPROCAN comunica que se añade un anexo a las mismas, reflejando determinadas modificaciones que afectan al Concurso y que son las que se recogen a continuación:

 • Apartado 3. Ámbito temporal: Se amplía el plazo de participación al 06 de junio de 2021.
 • Apartado 7. Premios: Se incorporan diez (10) nuevos premios de 100 euros IVA/IGIC incluido en material deportivo para los 10 alumnos y alumnas con la siguiente mejor puntuación individual al Top 5. Este premio no será canjeable en metálico, asumiendo ASPROCAN el gasto máximo previsto contra factura emitida a nombre de la agencia The Modern Kids and Family, asignada por ASPROCAN para la gestión del presente concurso.
 • Apartado 7. Premios: Los premios individuales no son acumulativos, de manera que cada ganador seleccionado no podrá recibir más de uno.

Las modificaciones recogidas en este documento resultan aplicables desde la fecha de su publicación señalada en el encabezamiento. Las Bases únicamente se verán modificadas de acuerdo con lo aquí señalado. En lo restante, las Bases permanecerán vigentes en sus términos originales siempre que no entren en contradicción con los términos del presente anexo.

1. ENTITAT ORGANITZADORA

L’ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE PLÁTANO DE CANARIAS (ASPROCAN) (en endavant “ASPROCAN” o l’“entitat organitzadora”), domiciliada al c/ Milicias de Garachico, n. 1. Edifici Hamilton, pis 7, oficina 78. CP 38002 - Santa Cruz de Tenerife, amb CIF G38376315, els estatuts de la qual estan registrats a l’Oficina Depositaria de Estatutos de Asociaciones Empresariales y Sindicales, sota el n. 144/3, organitza el concurs denominat Lliga Saludable de Plátano de Canarias (en endavant, “Lliga Saludable”).

La Lliga Saludable (en endavant, també el “concurs”) es regeix i desenvolupa d’acord amb els termes i condicions detallats en les presents bases legals (en endavant, les “bases”).

2. OBJECTE

La Lliga Saludable de Plátano de Canarias és un concurs en format de torneig digital l’objectiu del qual és fomentar l’adquisició de coneixements d’alimentació saludable en l’alumnat de 6è de primària de tot el país.

Es tracta d’una experiència immersiva amb un format innovador, ja que combina el millor d’un escape room (reptes i desafiaments) amb els beneficis que ofereix un contingut digital interactiu (les aventures gràfiques). Aquesta experiència es basa en les metodologies de ludificació, aprenentatge cooperatiu i aprenentatge basat en projectes.

La Lliga Saludable contempla les competències i objectius següents d’acord amb l’educació primària:

Aprendre a aprendre

 • Es plantejaran preguntes i s’identificaran les diverses opcions més saludables.
 • Sabran transformar la informació (vista a classe, curricular, vista en el joc) en coneixement propi.
 • Aprendran a gestionar les pròpies capacitats i coneixements.
 • Interioritzaran els beneficis de seguir una alimentació adequada i els efectes sobre la cura i el manteniment dels diferents òrgans i aparells.

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

 • Comprendran i identificaran diferents problemes per arribar a les seves pròpies conclusions i argumentaran les conseqüències d’un tipus de vida enfront d’un altre (vida sedentària / vida activa i saludable).
 • Valoraran i interioritzaran de forma pràctica els conceptes de productes de temporada i de proximitat, així com els derivats de conceptes com la sostenibilitat i el medi ambient.

AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL

 • Buscaran i elaboraran noves idees per resoldre amb èxit cada aventura.
 • Desenvoluparan habilitats socials de relació i lideratge per aconseguir un objectiu comú.
 • Planificaran les estratègies en grup per aconseguir l’èxit en cada aventura, treballant de forma cooperativa i valorant les aportacions dels altres (valor del grup).

La Lliga Saludable està dirigida a l’alumnat de 6è d’educació primària del conjunt dels centres educatius públics, privats i concertats d’Espanya els menjadors escolars dels quals estiguin gestionats per Serunion Educa..

La inscripció en el concurs la gestionarà directament el o la docent de cada aula que vulgui participar en la Lliga Saludable, d’acord amb el que recull la clàusula 5.

Per tant, tenen la condició de participants les aules de 6è curs de l’EPO dels centres educatius abans esmentats.

3. ÀMBIT TEMPORAL

El període de durada de la Lliga Saludable es comprèn entre el dia 22 de març de 2021 (data en què s’obre el període d’inscripció) i el dia 11 de juny de 2021 (data límit per a la publicació dels guanyadors i les guanyadores).

El concurs es desenvoluparà en les fases següents:

 • Fase 1: el període d’inscripció a la Lliga Saludable de Plátano de Canarias tindrà lloc entre els dies 22 de març de 2021 i 15 de maig de 2021.
 • Fase 2: el període perquè l’alumnat comenci a jugar al torneig s’estén des del dia 3 de maig de 2021 fins al 31 de maig de 2021. Cada setmana s’anirà desbloquejant una aventura gràfica:
  • Dia 3 de maig: publicació de la primera aventura.
  • Dia 10 de maig: publicació de la segona aventura.
  • Dia 17 de maig: publicació de la tercera aventura.
  • Dia 24 de maig: publicació de la quarta i darrera aventura.
 • Fase 3: entre els dies 1 i 6 de juny de 2021, es validaran els resultats dels guanyadors i les guanyadores i el rànquing.
 • Fase 4: entre els dies 7 i 11 de juny de 2021 es publicaran els guanyadors i les guanyadores.

Les dates que acabem d’indicar es podran veure afectades per qualsevol causa que ASPROCAN consideri necessària o bé per causes de força major.

4. ÀMBIT TERRITORIAL

L’àmbit territorial del concurs s’estén a tot el territori estatal espanyol.

5. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Pot participar en la Lliga Saludable l’alumnat de 6è d’educació primària del conjunt de tots els centres educatius públics, privats i concertats d’Espanya els menjadors escolars dels quals estiguin gestionats per Serunion Educa.

La participació en la Lliga Saludable és gratuïta i voluntària i requereix de l’observança i el compliment dels requisits que es relacionen a continuació:

 1. La inscripció en la Lliga Saludable es pot fer accedint a la web del programa, ligasaludable.platanodecanarias.es, (en endavant, la “web”). En aquest cas, el o la docent ha d’omplir tots els camps requerits en el formulari de registre i acceptar, mitjançant la marcació de les caselles habilitades a tal fi, les bases legals del concurs, la política de privacitat i la política de cookies de la web. Finalment, el o la docent ha de confirmar el registre.

  També és possible fer la inscripció al concurs per via telefònica a través del número 910784324, si bé seguirà sent preceptiva l’acceptació expressa de les clàusules esmentades en el paràgraf anterior a través del web. El número de telèfon també està disponible per preguntar qualsevol tipus de dubtes o fer suggeriments. El o la docent també es pot posar en contacte per correu electrònic escrivint un missatge a ligasaludable@platanodecanarias.es o mitjançant el formulari disponible a la secció de Contacte a la web del programa.

  Després del registre, cada docent obtindrà l'usuari i la contrasenya per accedir a la seva Àrea Privada. Des d'allà, podrà consultar i modificar les dades de registre, modificar contrasenyes, gestionar aules i accedir al joc i als enllaços per al seu alumnat.

  Cada docent pot inscriure al concurs una aula o diverses.

 2. Un cop feta la inscripció al Concurs en els termes indicats en l'apartat anterior (i), el o la docent ha de compartir un enllaç amb cadascuna de les aules perquè puguin accedir al joc. Es generarà un enllaç únic per a cada aula, que serà el mateix per a tot l'alumnat de la classe.
 3. A través d'aquest enllaç, l'alumnat pot accedir a la pantalla d'inici del joc, on s'ha d'identificar a través del número de llista a l'aula.

6. MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ

El concurs es basa en un joc educatiu amb format d’aventura gràfica. Les aules han d’acumular punts per ser les primeres en el rànquing i optar als premis descrits en aquestes bases.

Per participar-hi, el o la docent ha de seguir el procediment que es detalla a la base anterior.

Aventures educatives

El concurs es basa en quatre aventures educatives interconnectades.

Cada setmana es desbloquejarà una nova aventura educativa amb un nou escenari, noves pistes i objectius que impliquen un grau de dificultat més elevat.

És requisit necessari completar per ordre cada aventura educativa per desbloquejar la següent.

Les aventures educatives que componen el concurs són les següents:

 • Aventura 1: Esmorzar
 • Aventura 2: Pati
 • Aventura 3: El menjador
 • Aventura 4: Excursió a la plataneda

Cada alumne o alumna hi ha de participar de manera individual (a l’aula o des de casa). Els o les participants disposen d’un màxim de 15 minuts per solucionar les diferents proves que componen cada aventura educativa.

Per cada aventura educativa que hagin completat, els o les alumnes adquireixen punts per a la seva aula i, per tant, per a la seva escola.

Els o les alumnes amb més puntuació optaran, a més, a premis individuals.

Puntuació

Com menys temps s’inverteixi a completar les aventures educatives, més punts s’obtindran. El temps màxim per completar cada aventura és de 15 minuts.

Cada aventura ofereix l'opció d'aconseguir punts extra tot capturant els dos (2) stickers de Plátano de Canarias que s'amaguen a cada escenari.

Si l'alumne o alumna ha superat l'escenari corresponent, però no ha trobat algun dels dos stickers de Plátano de Canarias que hi ha ocults, pot tornar a jugar per trobar-los. Només se sumaran punts extra si troba els objectes ocults, i no s'obtindrà puntuació addicional per tornar a superar l'escenari.

Si l'alumnat ha superat l'escenari i ha trobat els dos stickers de Plátano de Canarias ocults, pot tornar a jugar si vol, però no se sumaran nous punts. La puntuació que es mantindrà serà la que hagi obtingut a la primera partida que hagi jugat.

Si l'alumne o alumna no ha superat l'escenari, pot tornar a jugar si vol, però no se sumaran nous punts. La puntuació que es mantindrà serà l'obtinguda en la primera partida que hagi jugat, de manera que només podrà obtenir els punts extra per haver trobat els dos stickers de Plátano de Canarias.

Rànquing

Els o les docents representants de l’aula o aules poden consultar la informació següent a l’Àrea Privada:

 • Puntuació per aula.
 • Puntuació total del centre.
 • Puntuació de cada alumne o alumna.

La puntuació per aula es calcularà fent la mitjana aritmètica de les puntuacions individuals de l'alumnat que pertany a aquesta aula. De la mateixa manera, la puntuació de centre serà la mitjana aritmètica de les puntuacions de les aules participants.

Selecció dels guanyadors i les guanyadores

Els guanyadors o guanyadores seran designats automàticament a partir del nombre total de punts obtinguts en el rànquing. En cas que hi hagi empat en la puntuació obtinguda en el rànquing, resultaran guanyadors els o les alumnes, les aules o les escoles que hagin obtingut abans aquesta puntuació.

En funció de la seva posició en el rànquing, els i les participants poden obtenir un dels premis descrits a la base següent.

Qualsevol acte dirigit a alterar els resultats dels rànquings de puntuació que es pugui considerar fraudulent, ja sigui perquè incompleix o perquè se salta les bases legals aquí presentades, pot ser motiu de desqualificació del concurs.

Així mateix, en cas que hi hagi una sospita fonamentada o que ASPROCAN tingui indicis que la participació i/o la puntuació obtinguda hagin estat alterades de forma fraudulenta, o s'hagin obtingut de forma fraudulenta, l'entitat organitzadora es reserva el dret d'eliminar aquesta participació i, si és el cas, de retirar el premi.

7. PREMIS

 1. Premis per a docents:
  • Es premiarà amb un (1) iPad mini® d’Apple® el o la DOCENT l’aula del qual obtingui més punts en el rànquing de la Lliga Saludable.
  • Es premiarà amb un (1) iPad mini® d’Apple® el o la DOCENT amb més alumnes participants. Es considerarà com a participants els i les alumnes que completin les quatre aventures educatives.

  Valor aproximat d’un iPad mini® 449 €.
  Apple® i iPad mini® són marques registrades d’Apple Inc.

 2. Premis per a l’alumnat:
  • S’atorgaran cinc (5) premis de 1.000 euros IVA/IGIC inclòs en material esportiu per al top 5 d’alumnes amb més puntuació individual. Aquest premi no és bescanviable en metàl·lic; ASPROCAN assumeix la despesa màxima prevista contra factura emesa a nom de l’agència The Modern Kids and Family, designada per ASPROCAN per a la gestió d’aquest concurs.
 3. Premi per a l’escola:
  • El centre amb més puntuació del rànquing serà premiat amb una festa de graduació i fi de curs per a tot el seu alumnat de 6è de primària. Per això se sumaran totes les puntuacions aconseguides per totes les aules registrades per un o una docent o diversos docents del mateix centre. La festa de graduació i fi de curs estarà valorada amb un màxim de 7.000 euros IVA/IGIC inclòs. Aquest premi no és bescanviable en metàl·lic; ASPROCAN assumeix la despesa màxima prevista contra factura emesa a nom de l’agència The Modern Kids and Family, designada per ASPROCAN per a la gestió d’aquest concurs.

L’entitat organitzadora informarà convenientment els guanyadors i les guanyadores de la celebració de l’acte de lliurament dels premis, en el cas que es dugui a terme.

Els premis en cap cas no poden ser objecte de canvi en metàl·lic ni de cap alteració o compensació a petició dels guanyadors i les guanyadores.

ASPROCAN es reserva el dret de no lliurar el premi corresponent a aquells que intentin defraudar, alterar o inutilitzar el bon funcionament i el transcurs normal de la Lliga Saludable o arribin a fer-ho.

Si, per qualsevol circumstància, els guanyadors i les guanyadores del premi en la seva categoria corresponent decidissin no acceptar-lo, han de fer la renúncia per escrit, cosa que suposarà la pèrdua de tots els drets que se’n derivin.

Un cop fet el lliurament dels premis, es consideraran complertes per ASPROCAN les obligacions assumides d’acord amb el que disposen les presents bases, de manera que els guanyadors i les guanyadores renuncien a qualsevol reclamació posterior.

8. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

És ASPROCAN, domiciliada al c/ Milicias de Garachico, n. 1. Edifici Hamilton, pis 7, oficina 78. CP 38002 - Santa Cruz de Tenerife, amb CIF G38376315, els estatuts de la qual estan registrats a l’Oficina Depositaria de Estatutos de Asociaciones Empresariales y Sindicales, sota el n. 144/3.

B. Com obtenim les vostres dades personals?

ASPROCAN tractarà les dades que ens faciliteu amb motiu de la inscripció i participació en la Lliga Saludable, així com les dades generades en el seu desenvolupament.

C. Per a què tractem les vostres dades personals i amb quina legitimitat?

El tractament de les vostres dades personals persegueix les finalitats següents:

 • Gestionar i tramitar la participació a la Lliga Saludable, cosa que inclourà:
  • El desenvolupament i el normal funcionament de la Lliga Saludable d’acord amb el que preveuen les presents bases.
  • La comunicació dels guanyadors i les guanyadores.
  • El lliurament dels premis en cas que resulteu guanyadors o guanyadores del concurs d’acord amb el que s’estableix en aquestes bases.
 • En cas que resulteu guanyadors o guanyadores del concurs.
  • Donar-ne a conèixer l’existència i el resultat a través de la publicació dels guanyadors i les guanyadores a la web del programa, a la pàgina web de Plátano de Canarias, al butlletí informatiu que es remetrà als inscrits a la Lliga, així com en qualssevol dels mitjans de comunicació que Plátano de Canarias consideri oportuns (incloses les seves pròpies xarxes socials).
  • Dur a terme activitats publicitàries, de promoció o màrqueting relacionades amb la Lliga Saludable en qualsevol mitjà (per exemple, a la ràdio, en anuncis, en cartells, en fullets, etc.).

La base jurídica que legitima el tractament esmentat és el consentiment atorgat pel mateix o la mateixa participant.

D. Durant quant temps conservem les vostres dades?

Les dades personals obtingudes en participar a la Lliga Saludable es conserven durant el temps necessari per complir les finalitats indicades en l’anterior apartat C.

Un cop complertes les finalitats esmentades, les dades es bloquegen d’acord amb el que disposa la normativa, cosa que implica que tan sols estiguin disponibles per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o a sol·licitud de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant els terminis de prescripció legal (amb caràcter general, cinc anys, que és el termini de prescripció de les accions personals). Un cop transcorreguts aquests terminis, les dades s’eliminen.

E. Quins són els vostres drets?

Aquells que participin a la Lliga Saludable poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les seves dades mitjançant una comunicació dirigida a l’adreça de correu electrònic baja@platanodecanarias.net, indicant el dret a exercir aquests drets i adjuntant-hi una còpia del DNI o d’un document vàlid que els identifiquin. Així mateix, els que participen a la Lliga Saludable tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas que considerin que els seus drets han estat vulnerats.

9. UTILITZACIÓ DE LA IMATGE DELS GUANYADORS I LES GUANYADORES

Mitjançant l’acceptació d’aquestes bases, els professors o professores o docents es comprometen, mitjançant el document que l’entitat organitzadora els faciliti a l’efecte, a obtenir dels representants legals i/o tutors dels guanyadors i les guanyadores del concurs el consentiment a fi que ASPROCAN pugui:

 1. Captar, mitjançant el seu personal o terceres persones físiques i/o jurídiques contractades a l’efecte, les imatges del o la menor a través de fotografia i/o vídeo durant l’acte de lliurament dels premis, si se celebra.
 2. Dur a terme la reproducció, la distribució, el tractament i la publicació, en qualsevol tipus de suport o mitjà de comunicació, de les imatges esmentades a l’apartat (i) anterior amb la finalitat de donar a conèixer els guanyadors i les guanyadores i els resultats de la Lliga Saludable.

S’entén que s’ha concedit l’autorització de forma gratuïta, sense cap limitació geogràfica ni temporal.

10. RESPONSABILITAT

ASPROCAN es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, aquestes bases quan hi hagi una causa justificada o motius de força major, sense assumir cap responsabilitat per aquesta modificació, i es compromet a comunicar al més aviat possible les noves condicions de participació en la mateixa forma i els mateixos mitjans que els que s’han emprat en aquestes bases.

ASPROCAN exclou qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat en el funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la Lliga Saludable i, en particular, encara que no de manera exclusiva, els problemes o errades tècniques en la línia telefònica, els sistemes informàtics, els servidors, el programari o un error de qualsevol missatge de correu electrònic enviat a l’adreça de contacte recollida a la web.

11. NUL·LITAT

Si qualsevol previsió d’aquestes bases fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afecta només aquella disposició o part que en resulti nul·la o ineficaç, de manera que subsisteix en tots els aspectes la resta de bases i es considera la disposició o la part afectada com a no inclosa, llevat que, pel caràcter essencial per a aquestes bases, les hagi d’afectar de forma integral.

12. FISCALITAT DELS PREMIS

D’acord amb la normativa vigent, el lliurament dels premis superiors a 300 euros per part d’ASPROCAN constitueix una retribució en espècie subjecta a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) del seu perceptor, retribució sotmesa, si escau, a la corresponent obligació d’ingrés a compte per part del pagador, d’acord amb el que estableix l’article 75 del Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març.

Correspon a ASPROCAN la pràctica de l’ingrés a compte aplicable, si escau, la quantia del qual serà assumida per ASPROCAN com a import més elevat de la retribució pactada.

13. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en la Lliga Saludable requereix l’acceptació expressa de les bases publicades a la web.

ASPROCAN es reserva el dret de desqualificar els o les participants que les incompleixin i, especialment, qualsevol participació que vagi en contra d’aquestes bases.

La simple participació en la Lliga Saludable suposa l’acceptació plena i incondicional de les presents bases, la subjecció a la normativa fiscal que, si escau, sigui d’aplicació obligatòria, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives que en faci l’entitat organitzadora pel que fa a qualsevol qüestió derivada de la Lliga Saludable.

La manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o de part de les presents bases per part del o la participant, independentment del moment en què es faci, n’implica l’exclusió de la participació en el programa i l’alliberament d’ASPROCAN de qualsevol compromís contret amb aquest o aquesta participant.

Qualsevol acte que es faci per modificar els resultats dels rànquings de puntuació que es pugui considerar fraudulent, ja sigui perquè incompleix o perquè se salta les bases legals aquí presentades, pot ser motiu de desqualificació del concurs.

14. DIPÒSIT DE LES BASES DAVANT NOTARI

Les presents bases legals en virtut de les quals es desenvolupa aquesta promoció es dipositaran en temps i forma davant el notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Madrid, Miguel Ruiz-Gallardón, amb domicili professional al carrer Núñez de Balboa, n. 54, baixos. 28001, Madrid, Espanya.